Houben de Vries | KweekDuiven

Icon Doffer 14-2334035

Cassius


Icon Duivin 15-2164566

Cassia


Icon Doffer 15-2164564

Black Wrangler


Icon Duivin 15-1110301

Lynn


Icon Doffer 17-1615051

Harmony II


Icon Duivin 10-1919333

Sophie


Icon Doffer 18-6015294

Rossi Fado


Icon Duivin 12-1820431

De Huiler


Icon Doffer 18-6021186

Bonte Wittenbuik


Icon Duivin 18-1342095

Marianne


Icon Doffer 18-6021093

Hawk Zabelke


Icon Duivin 15-1110390

Milou


Icon Doffer 18-6015293

Hawk Peter


Icon Duivin 17-1528622

New Wilhelmina


Icon Doffer 18-6015292

Rossi Leeuw


Icon Duivin 18-1319490

Magic Argenton


Icon Doffer 18-1319563

Magico Sagan


Icon Duivin 11-4107046

Late Blauwe


Icon Doffer 18-1319561

Royal Bliksem


Icon Duivin 11-2090116

Dochter Golden Mix


Icon Doffer 18-1319505

Joske


Icon Duivin 14-1337615

Amelia